Gwybodaeth am y safle mapio yma

 

Mae safle Trafnidiaeth Cymru yn dangos yr holl lwybrau beicio yng Nghymru, a hefyd yn rhoi gwybodaeth am fannau o ddiddordeb yn yr ardal leol.

Mae’r gwasanaeth yn cael ei gynnal gan Pindar Creative ar ran Trafnidiaeth Cymru.

Dylid cyfeirio sylwadau at:

 Transport for WalesTrafnidiaeth Cymru

• Mae Trafnidiaeth Cymru yn bodoli i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer darparu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a chynaliadwy o safon uchel y mae pobl Cymru yn falch ohono.

Gallwch gysylltu â ni yma.
Pindar Creative Logo

Arbenigwyr Mapio a Chynnwys

Mae Pindar Creative yn arbenigwr blaenllaw mewn hybu teithio llesol a chynaliadwy. Rydym yn datblygu atebion arloesol i sicrhau bod gan y rheini sy’n defnyddio'ch gwasanaethau yr wybodaeth angenrheidiol. O systemau mapio a chanfod y ffordd i wefannau ymatebol a hawdd eu defnyddio, i safleoedd bws digidol y mae’n hawdd eu cyflwyno, rydym yn cynnig atebion clyfar gan ddefnyddio’ch data.


Pindar Creative
2-10 Plantation Road
Amersham
HP6 6HJ
Ffôn: 01296 390100
www.pindarcreative.co.uk

Gwybodaeth gyffredinol

Mae’r hysbysiad preifatrwydd yma’n dweud wrthych chi beth allwch ddisgwyl i ni ei wneud gyda’ch gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn cysylltu â ni neu’n defnyddio un o’n gwasanaethau.

Mae'r hysbysiad hwn wedi’i rannu’n haenau. Felly, os ydych chi’n dymuno, mae’n hawdd i chi ddewis ein rheswm dros brosesu’ch gwybodaeth bersonol, a gweld beth rydym ni’n ei wneud â’r wybodaeth honno.

Byddwn yn dweud wrthych chi:

 • pam rydym ni’n gallu prosesu’ch gwybodaeth, at ba ddiben rydym yn ei phrosesu, a oes rhaid i chi ei darparu i ni
 • am faint y byddwn ni’n ei storio
 • a fydd unrhyw un arall yn derbyn eich gwybodaeth bersonol, a ydym yn bwriadu ei throsglwyddo i wlad arall, ac a ydym yn proffilio neu’n gwneud penderfyniadau'n awtomataidd.

Mae rhan gyntaf yr hysbysiad yn cynnwys gwybodaeth y mae angen i ni ei rhannu â phawb.

Manylion cyswllt y rheolydd

Trafnidiaeth Cymru yw rheolydd yr wybodaeth bersonol rydym ni’n ei phrosesu, oni nodir fel arall.

Gallwch gysylltu â ni mewn llawer o ffyrdd, gan gynnwys dros y ffôn, e-bost, sgwrs fyw a drwy’r post.

Ein cyfeiriad post:

Trafnidiaeth Cymru
{{ContactAddr}}

For general contact please use this page of our website.

Manylion cyswllt Swyddogion Diogelu Data

{{data_protection_officers}}

Sut rydym yn cael gwybodaeth?

Mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth bersonol rydym ni’n ei phrosesu yn cael ei darparu’n uniongyrchol gennych chi, am un o’r rhesymau canlynol:

 • Rydych chi wedi cyflwyno cwyn neu ymholiad i ni.
 • Rydych chi wedi cyflwyno cais am wybodaeth i ni.
 • Rydych chi’n dymuno mynd i ddigwyddiad, neu wedi bod mewn digwyddiad.
 • Rydych chi’n cynrychioli’ch sefydliad.

Rydym hefyd yn derbyn gwybodaeth bersonol yn anuniongyrchol, yn y sefyllfaoedd canlynol:

 • Rydym wedi cysylltu â sefydliad ynghylch cwyn rydych chi wedi’i gwneud, ac mae’r sefydliad yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i ni yn ei ymateb.
 • Mae’ch gwybodaeth bersonol yn cael ei chynnwys mewn adroddiadau am dorri'r gyfraith diogelu data (‘adroddiadau toramod’) a roddir i ni gan sefydliadau.
 • Mae achwynydd yn cyfeirio atoch chi yng ngohebiaeth ei gŵyn. Mae chwythwyr chwiban yn cynnwys gwybodaeth amdanoch chi yn eu hadroddiadau i ni. Rydym wedi casglu gwybodaeth bersonol fel rhan o ymchwiliad.
 • Gan reoleiddwyr eraill neu gyrff gorfodi’r gyfraith.
 • Mae un o’n gweithwyr yn rhoi eich manylion cyswllt chi fel cyswllt mewn argyfwng neu fel canolwr.

Os nad yw’n anghymesur nac yn rhagfarnu, byddwn ni’n cysylltu â chi i roi gwybod i chi ein bod yn prosesu'ch gwybodaeth bersonol.

Eich hawliau diogelu data

O dan y gyfraith diogelu data, mae gennych chi hawliau y mae angen i ni sicrhau eich bod yn ymwybodol ohonynt. Mae’r hawliau sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ein rheswm dros brosesu'ch gwybodaeth.

Eich hawl i weld eich gwybodaeth

Mae gennych chi hawl i ofyn i ni am gopïau o’ch gwybodaeth bersonol. Mae’r hawl yma’n berthnasol bob amser. Mae rhai eithriadau, sy’n golygu efallai na fyddwch chi bob amser yn derbyn yr holl wybodaeth rydym ni’n ei phrosesu.

Eich hawl i gywiro

Mae gennych chi hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth sy’n anghywir yn eich barn chi. Mae gennych chi hefyd hawl i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth sydd, yn eich barn chi, yn anghyflawn. Mae’r hawl yma’n berthnasol bob amser.

Eich hawl i ddileu

Mae gennych chi hawl i ofyn i ni ddileu’ch gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau

Eich hawl i gyfyngu ar brosesu

Mae gennych chi hawl i ofyn i ni gyfyngu ar eich gwybodaeth sy’n cael ei phrosesu mewn rhai amgylchiadau

Eich hawl i wrthwynebu prosesu

Mae gennych chi hawl i wrthwynebu prosesu os gallwn ni brosesu’ch gwybodaeth oherwydd bod y broses yn rhan o’n tasgau cyhoeddus, neu er budd dilys i ni.

Eich hawl i gludadwyedd data

Dim ond i wybodaeth rydych chi wedi’i rhoi i ni y mae hyn yn berthnasol. Mae gennych chi hawl i ofyn i ni drosglwyddo o un sefydliad i’r llall yr wybodaeth rydych chi wedi’i rhoi i ni, neu ofyn i ni roi’r wybodaeth i chi. Dim ond os ydym yn prosesu gwybodaeth ar sail neu’n unol â'ch caniatâd, neu mewn trafodaethau ynghylch ymrwymo i gontract a bod y prosesu’n digwydd yn awtomataidd, y bydd yr hawl hon yn berthnasol.

Os ydym yn prosesu’ch gwybodaeth at ddibenion gorfodi cyfraith trosedd, mae’ch hawliau ychydig yn wahanol. Darllenwch yr adran berthnasol yn yr hysbysiad.

Nid oes rhaid i chi dalu am arfer eich hawliau. Mae gennym fis i ymateb i chi.

Rhannu eich gwybodaeth

Ni fyddwn yn rhannu’ch gwybodaeth ag unrhyw drydydd parti at ddibenion marchnata uniongyrchol.

Rydym yn defnyddio prosesyddion data trydydd parti sy’n darparu elfen o’n gwasanaethau ar ein rhan. Mae gennym gontractau ar waith gyda’n prosesyddion data. Mae hyn yn golygu na allant wneud unrhyw beth â’ch gwybodaeth bersonol oni bai ein bod ni wedi gofyn iddynt wneud hynny. Ni fyddant yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad oni bai amdanom ni. Byddant yn ei chadw’n ddiogel yn unol â’n cyfarwyddiadau ni.

Mewn rhai amgylchiadau, mae’r gyfraith yn mynnu ein bod ni’n rhannu gwybodaeth. Er enghraifft, o dan orchymyn llys neu pan fyddwn yn cydweithredu ag awdurdodau goruchwylio Ewropeaidd eraill wrth ddelio â chwynion neu ymchwiliadau. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth â chyrff rheoleiddio eraill er mwyn hybu eu hamcanion nhw, neu ein hamcanion ein hunain. Mewn unrhyw sefyllfa, byddwn ni’n sicrhau bod gennym sail gyfreithlon dros rannu’r wybodaeth, yn cofnodi ein penderfyniadau ac yn sicrhau bod gennym ni sail gyfreithiol dros rannu’r wybodaeth.

Yn rhinwedd ein rôl fel awdurdod goruchwylio’r DU ar gyfer diogelu data, mewn rhai amgylchiadau mae’n rhaid i ni gydweithredu ag awdurdodau goruchwylio eraill yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’u helpu i ddelio â chwynion ac ymchwiliadau. Gall hyn arwain at rannu gwybodaeth bersonol os yw’n berthnasol i’r gŵyn neu’r ymchwiliad.

Dolenni i wefannau eraill

Pan fyddwn yn darparu dolenni i wefannau sefydliadau eraill, nid yw’r hysbysiad preifatrwydd yma’n egluro sut mae’r sefydliad hwnnw’n prosesu gwybodaeth bersonol. Rydym yn eich annog i ddarllen yr hysbysiadau preifatrwydd ar y gwefannau eraill rydych chi’n ymweld â nhw.

Eich hawl i gwyno

Rydym yn gweithio’n unol â safonau uchel wrth brosesu’ch gwybodaeth bersonol. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu bryderon, cysylltwch â ni ar websupport@pindarcreative.co.uk a byddwn ni’n eich ateb.

Cyswllt cyfyngedig

Gallwn osod cyfyngiad ar eich mynediad at ein gwasanaethau os oes angen amddiffyn ein staff rhag ymddygiad annerbyniol, yn unol â'r diffiniad yn ein polisi 'Managing customer contacts’.

Y sail gyfreithiol rydym yn dibynnu arni i brosesu'ch data personol yw erthygl 6(1)(e) o’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), sy’n caniatáu i ni brosesu data personol pan fydd hynny’n angenrheidiol er mwyn cyflawni ein tasgau cyhoeddus fel rheoleiddiwr.

Os yw’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi i ni ynghylch eich un pwynt cyswllt yn cynnwys data categori arbennig, fel gwybodaeth am iechyd, crefydd neu ethnigrwydd, y sail gyfreithiol rydym yn dibynnu arni i brosesu'r wybodaeth honno yw erthygl 9(2)(g) o’r GDPR, sydd hefyd yn ymwneud â’n tasg gyhoeddus a diogelu eich hawliau sylfaenol. Rydym hefyd yn dibynnu ar Atodlen 1, rhan 2(6) o Ddeddf Diogelu Data 2018, sy’n ymwneud â dibenion statudol a dibenion y llywodraeth.

Os byddwn ni’n gwneud hyn, byddwn yn esbonio’r cyfyngiad rydym wedi’i roi ar waith, a pham rydym yn teimlo bod angen gwneud hynny. Byddwn yn creu cofnod o’r cyfyngiad at ddibenion gweinyddu, er mwyn i aelodau perthnasol o staff wybod bod y cyfyngiad ar waith. Bydd y cofnod yn cynnwys eich enw, eich manylion cyswllt a disgrifiad o’n rhesymau dros osod cyfyngiad.

Bydd y penderfyniad i osod cyfyngiad yn cael ei wneud, a’i adolygu, gan reolwr. Byddwn ni’n ysgrifennu atoch i esbonio pam rydym wedi rhoi’r cyfyngiad ar waith. Byddwn yn adolygu’r cyfyngiad o bryd i’w gilydd. Byddwn yn dileu'r cyfyngiad os byddwn ni’n teimlo bod eich ymddygiad wedi newid, neu os na fyddwch yn cyfathrebu â ni mwyach.

Un pwynt cyswllt

Efallai y byddwn yn darparu un pwynt cyswllt os ydych chi a ninnau’n credu y bydd yn helpu i sicrhau canlyniad gwell i bawb dan sylw.

Y sail gyfreithiol rydym yn dibynnu arni i brosesu'ch data personol yw erthygl 6(1)(e) o’r GDPR, sy’n caniatáu i ni brosesu data personol pan fydd hynny’n angenrheidiol er mwyn cyflawni ein tasgau cyhoeddus fel rheoleiddiwr.

Rheolwr fydd yn penderfynu rhoi un pwynt cyswllt i chi. Gallai hyn ddigwydd pan fydd gennych nifer o gwynion a’n bod ni’n credu y bydd hyn yn ffordd fwy effeithlon i ni ddelio â nhw. Byddwn yn gwneud cofnod o’r ffaith bod gennych chi un pwynt cyswllt. Bydd yr holl staff perthnasol yn gwybod bod angen ei ddefnyddio i reoli’r ohebiaeth rhwng ein swyddfa a chi. Bydd yn cynnwys eich enw, eich manylion cyswllt a disgrifiad o’r angen i gael un pwynt cyswllt. Byddwn yn adolygu’r gofyniad hwn o bryd i’w gilydd.

Sut gallwch chi gysylltu â ni

Ffonio ein busnes

Pan rydych chi’n ffonio ein busnes, rydym yn casglu gwybodaeth Adnabod y Galwr (CLI), sef y rhif ffôn rydych chi’n ei ddefnyddio i ffonio (os nad yw’r rhif wedi cael ei guddio). Rydym yn cadw cofnod o'r rhif ffôn, y dyddiad, yr amser a hyd yr alwad, ond nid ydym yn recordio’r alwad ei hun. Rydym yn cadw’r wybodaeth hon am 90 diwrnod.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddeall y galw am ein gwasanaethau, ac i wella’r ffordd rydym yn gweithredu. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio’r rhif i’ch ffonio’n ôl os byddwch chi wedi gofyn i ni wneud hynny, os bydd eich galwad yn dod i ben yn ddirybudd, neu os bydd problem gyda’r llinell. Efallai y byddwn hefyd yn ei ddefnyddio i weld nifer y galwadau gan y rhif hwnnw.

Nid ydym yn recordio unrhyw alwadau, ond efallai y byddwn ni’n gwneud nodiadau.

Rydym hefyd yn cadw gwybodaeth ystadegol am y galwadau rydym yn eu derbyn am nifer o flynyddoedd, ond nid yw hynny’n cynnwys unrhyw ddata personol.

Cyfryngau cymdeithasol

Ni fydd data Cyfryngau Cymdeithasol yn cael ei rannu ag unrhyw sefydliadau eraill, ac mae’n aros ar y llwyfan gwreiddiol.

Rydym yn gweld yr holl wybodaeth hon, ac yn penderfynu sut i’w rheoli. Er enghraifft, os byddwch chi’n anfon neges drwy’r cyfryngau cymdeithasol sy’n gofyn am ateb gennym ni, efallai y byddwn yn prosesu'r neges fel ymholiad neu gŵyn yn ein system rheoli achosion. (Darllenwch yr adran berthnasol ar y chwith).

Anfon e-bost atom ni

Rydym yn defnyddio system Diogelwch Haenau Cludo (TLS) i amgryptio a diogelu traffig e-bost yn unol â chanllawiau'r llywodraeth ar ddiogelwch e-bost. Mae’r rhan fwyaf o systemau gwebost fel Gmail a Hotmail yn defnyddio TLS fel mater o drefn.

Byddwn ni hefyd yn monitro unrhyw negeseuon e-bost sy’n cael eu hanfon atom, gan gynnwys atodiadau ffeil, am feirysau neu feddalwedd faleisus. Rhaid i chi sicrhau bod unrhyw e-bost rydych chi’n ei anfon yn cadw at derfynau'r gyfraith.

Ymwelwyr â’n gwefan

Dadansoddi Defnydd

Pan rydych chi'n ymweld â tfw.cymru.dev.activemap.co.uk, rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, Google Analytics, i gasglu gwybodaeth safonol am logiau rhyngrwyd a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn i gael gwybod pethau fel nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau o’r safle. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei phrosesu mewn ffordd sy’n sicrhau nad oes modd adnabod neb. Nid ydym yn gwneud unrhyw ymgais, ac nid ydym yn caniatáu i Google wneud unrhyw ymgais, i gael gwybod pwy sy’n ymweld â’n gwefan.

Os byddwn ni’n casglu data personol drwy ein gwefan, byddwn ni’n bod yn agored am hynny. Pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol byddwn ni’n dweud hynny’n glir, a byddwn yn egluro beth rydym yn bwriadu ei wneud â’r wybodaeth honno.

Cwcis

Ar ein tudalen Cwcis, gallwch ddarllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis. Rydym yn defnyddio adnodd cwcis ar ein gwefan sy’n dibynnu ar ganiatâd dealledig defnyddwyr. I gydnabod y ffaith nad ydym ni’n dal yn gwybod beth fydd dyddiad gweithredu’r e-Reoliad Preifatrwydd, rydym yn cymryd camau rhesymol yn awr i gysoni ein defnydd o gwcis â'r safon caniatâd sy’n ofynnol o dan y GDPR.

Mae hyn yn golygu ein bod ni wrthi’n diweddaru’r adnodd sydd, fel mater o drefn, yn mynnu bod defnyddwyr ein gwefan yn dangos yn glir eu bod am optio i mewn. Bydd hyn yn berthnasol i’r cwcis diangen. Byddwn ni’n sicrhau bod unrhyw gwcis sy’n angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau a diogelwch yn cael eu marcio fel nad ydynt yn cael eu dileu gan yr adnodd.

Diogelwch a pherfformiad

Rydym yn defnyddio mur cadarn rhaglenni gwe trydydd parti gan WatchGuard i helpu i gynnal diogelwch a pherfformiad ein gwefan. Mae’r gwasanaeth yn cadarnhau a yw’r traffig i’r safle yn ymddwyn yn ôl y disgwyl.

Bydd y gwasanaeth yn rhwystro traffig nad yw’n defnyddio’r safle yn ôl y disgwyl. I ddarparu'r gwasanaeth hwn, mae WatchGuard yn prosesu cyfeiriadau IP ymwelwyr y safle.

Rydym ninnau hefyd yn cofnodi cyfeiriadau IP a llinynnau ymholiadau y mae'r gweinyddion yn eu cynhyrchu i'n galluogi i fonitro'r rhain yn erbyn ymosodiadau. Nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.

Selcom sy'n cynnal ein gwefan yn y DU, ac nid yw’n cadw gwybodaeth am draffig oni bai ei fod yn cael cais i wneud hynny (yn ystod ymosodiad fel arfer).

Pwrpas a sail gyfreithiol dros brosesu

Pwrpas gweithredu’r holl bethau uchod yw cynnal a monitro perfformiad ein gwefan, a cheisio mynd ati’n barhaus i wella’r safle a’r gwasanaethau mae’n eu cynnig i’n defnyddwyr. Y sail gyfreithiol rydym yn dibynnu arni i brosesu'ch data personol yw erthygl 6(1)(f) o’r GDPR, sy’n caniatáu i ni brosesu data personol pan fydd hynny’n angenrheidiol at ddibenion ein buddiannau dilys.

Beth yw’ch hawliau chi?

Gan ein bod ni’n prosesu'ch data personol ar gyfer ein buddiannau dilys fel y nodir uchod, mae gennych chi hawl i wrthwynebu gadael i ni brosesu’ch data personol. Gallem wrthod eich gwrthwynebiad am resymau dilys, sy’n dibynnu ar ein rheswm dros brosesu’r data.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, darllenwch ‘Your rights as an individual’.

Gwneud cwyn

Pwrpas a sail gyfreithiol dros brosesu

Ein pwrpas yw ymchwilio a gweithredu yn unol â’n polisïau ISO.

Y sail gyfreithiol rydym yn dibynnu arni i brosesu'ch data personol yw erthygl 6(1)(e) o’r GDPR, sy’n caniatáu i ni brosesu data personol pan fydd hynny’n angenrheidiol er mwyn cyflawni ein tasgau fel busnes.

Beth sydd ei angen arnom ni

Mae angen i ni gael gwybodaeth gennych chi er mwyn ymchwilio’n iawn i’ch cwyn, felly mae ein ffurflenni cwyno wedi cael eu llunio i’ch annog i roi popeth sydd ei angen arnom er mwyn deall beth sydd wedi digwydd.

Pan fyddwn ni’n cael cwyn gennych chi, byddwn yn creu ffeil achos. Fel arfer mae'n cynnwys eich manylion cyswllt ac unrhyw wybodaeth arall rydych wedi’i rhoi i ni am y partïon eraill yn eich cwyn.

Pam mae angen hynny arnom ni

Mae angen i ni wybod manylion eich cwyn er mwyn i ni allu ymchwilio iddi a chyflawni ein swyddogaeth reoleiddio.

Beth fyddwn ni’n ei wneud â’r wybodaeth honno

Byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i ymchwilio i’ch cwyn ac i wirio lefel ein gwasanaeth. Rydym yn casglu ac yn cyhoeddi ystadegau sy’n dangos gwybodaeth fel nifer y cwynion a gawn, ond nid ar ffurf sy’n datgelu pwy yw unrhyw un.

Nid oes gan unrhyw drydydd parti fynediad at eich gwybodaeth bersonol, oni bai fod y gyfraith yn caniatáu hynny. Fodd bynnag, os ydych chi wedi gwneud cwyn am sefydliad, fel arfer bydd yn rhaid i ni ddatgelu i'r sefydliad pwy ydych chi er mwyn i ni allu esbonio’n glir beth sydd wedi mynd o’i le yn eich barn chi ac, os bydd angen, rhoi cyngor i’r sefydliad ar sut i ddatrys y broblem. Mae hyn hefyd yn golygu ei bod yn bosibl y byddwn ni’n cael gwybodaeth amdanoch chi gan y sefydliad.

Os nad ydych chi eisiau i wybodaeth sy’n dangos pwy ydych chi gael ei rhannu â’r sefydliad rydych chi eisiau cwyno amdano, byddwn yn ceisio parchu hynny. Fodd bynnag, nid yw bob amser yn bosibl delio â chwyn ar sail ddienw, felly byddwn yn cysylltu â chi i drafod hyn.

Os ydych chi’n gweithredu ar ran rhywun sy’n gwneud cwyn, byddwn ni’n gofyn am wybodaeth i gadarnhau pwy ydych chi ac, os yw’n berthnasol, yn gofyn am wybodaeth i ddangos bod gennych chi hawl i weithredu ar ran rhywun arall.

Beth yw’ch hawliau chi?

Rydym yn gweithredu er mwyn ymchwilio i’ch cwyn, felly mae gennych chi hawl i wrthwynebu gadael i ni brosesu'ch data personol. Gallem wrthod eich gwrthwynebiad am resymau dilys, sy’n dibynnu ar ein rheswm dros brosesu’r data.

Gwneud ymholiad

Pwrpas a sail gyfreithiol dros brosesu

Pan fyddwch yn cysylltu â ni i wneud ymholiad, byddwn ni’n casglu gwybodaeth, gan gynnwys eich data personol, er mwyn i ni allu ymateb i’ch ymholiad a chyflawni ein cyfrifoldebau rheoleiddio.

Y sail gyfreithiol rydym yn dibynnu arni i brosesu'ch data personol yw erthygl 6(1)(e) o’r GDPR, sy’n caniatáu i ni brosesu data personol pan fydd hynny’n angenrheidiol er mwyn cyflawni ein tasgau cyhoeddus fel rheoleiddiwr.

Beth sydd ei angen arnom ni a pham

Mae angen digon o wybodaeth arnom ni i ateb eich ymholiad. Os byddwch chi’n ffonio’r llinell gymorth ni fyddwn yn recordio'r sgwrs, ac ni fydd angen i ni ofyn am unrhyw wybodaeth bersonol gennych chi fel arfer. Ond mewn rhai amgylchiadau, efallai y byddwn ni’n gwneud nodiadau i ddarparu gwasanaeth arall i chi yn ôl yr angen.

Os byddwch chi’n cysylltu â ni dros e-bost neu drwy’r post, bydd angen i ni gael cyfeiriad dychwelyd er mwyn ateb.

Beth fyddwn ni’n ei wneud â’r wybodaeth honno

Byddwn ni’n creu ffeil achos ar ein system rheoli achosion i gofnodi’ch ymholiad, ac er mwyn i ni allu ei gyfeirio at y rhan briodol o’r busnes i gael sylw. Byddwn hefyd yn cadw cofnod o’n hymateb. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roddir i ni i ddelio â’r ymholiad ac unrhyw faterion dilynol a allai godi, ac i wirio lefel y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu.

Beth yw’ch hawliau chi?

Rydym yn gweithredu yn rhinwedd ein rôl swyddogol i ymchwilio i’ch ymholiad, felly mae gennych chi hawl i wrthwynebu gadael i ni brosesu'ch data personol. Gallem wrthod eich gwrthwynebiad am resymau dilys, sy’n dibynnu ar ein rheswm dros brosesu’r data.

Gwneud cais am wybodaeth

Pwrpas a sail gyfreithiol dros brosesu

Pwrpas prosesu’ch data personol yw gallu cyflawni’r cais am wybodaeth rydych wedi’i gyflwyno i ni.

Y sail gyfreithiol dros hyn yw erthygl 6(1)(C) o'r GDPR, sy'n ymwneud â'r gwaith prosesu sy'n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae’n rhaid i ni ei chyflawni.

Beth sydd ei angen arnom ni a pham

Mae angen i ni gael gwybodaeth gennych er mwyn ymateb i chi, a dod o hyd i’r wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani. Mae hyn yn ein galluogi i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan y ddeddfwriaeth rydym yn ddarostyngedig iddi:

 • Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (2016) Deddf Diogelu Data (2018)
 • Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
 • Y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)
 • Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus

Beth fyddwn ni’n ei wneud â’r wybodaeth honno

Pan fyddwn ni’n cael cais gennych chi, byddwn yn creu ffeil achos electronig a fydd yn cynnwys manylion eich cais. Fel arfer mae'n cynnwys eich manylion cyswllt ac unrhyw wybodaeth arall rydych wedi’i rhoi i ni. Yn y ffeil achos yma, byddwn hefyd yn cadw copi o’r wybodaeth sy’n rhan o’ch cais.

Os ydych chi’n gwneud cais ynghylch eich data personol, neu’n gweithredu ar ran rhywun sy’n gwneud cais o’r fath, byddwn ni’n gofyn am wybodaeth i gadarnhau pwy ydych chi. Os yw'n berthnasol, byddwn hefyd yn gofyn am wybodaeth i ddangos bod gennych chi hawl i weithredu ar ran rhywun arall.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roddir i ni i brosesu’ch cais am wybodaeth, ac i wirio lefel y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu.

Os yw’r cais yn ymwneud â gwybodaeth rydym wedi’i chael gan sefydliad arall – ynghylch cwyn, er enghraifft – byddwn yn ymgynghori â’r sefydliad(au) dan sylw fel mater o drefn i ofyn eu barn am ddatgelu’r deunydd.

Rydym yn casglu ac yn cyhoeddi ystadegau sy’n dangos gwybodaeth fel nifer y ceisiadau a gawn, ond nid ar ffurf sy’n datgelu pwy yw unrhyw un.

Cyfathrebu â ni fel busnes

Rydym yn cadw enwau a manylion cyswllt unigolion sy’n gweithredu yn rhinwedd eu rôl fel cynrychiolwyr eu sefydliadau, ar draws y busnes. Os yw hyn yn ymwneud â rhyngweithio ynghylch ein swyddogaethau rheoleiddio, y sail gyfreithiol yw erthygl 6(1)(e) o’r GDPR. Os yw’r rhyngweithio’n ymwneud â chyflenwyr, contractau, rheoli adeiladau, gwasanaethau TG ac ati, y sail gyfreithiol yw erthygl 6(1)(c) o’r GDPR ar gyfer unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu erthygl 6(1)(f) oherwydd bod y gwaith prosesu’n rhan o’n buddiannau dilys ni fel busnes.

Newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd yma

Rydym yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd i wneud yn siŵr ei fod yn gyfredol ac yn gywir.

Cafodd y polisi hwn ei adolygu a’i ddiweddaru ddiwethaf ar 09 Awst 2018.